Àrees d'interès


Les àrees d'interès han estat seleccionades a partir de diverses bases de dades i tenint en compte una cobertura homogènia de 60 x 60 m.

Mapa d'Àrees d'Interès del PhenoTandem